ดูหนังฟรี" />

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสุขาภิบาลในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโครงการป้องกันควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้าน ณ ศาลาSML บ้านหนองโน หมู่ที่ 7

UploadImage